Bột sơn thu hồi đen mờ Phú Kim Long

Liên hệ

bột sơn tĩnh điện thu hồi màu đen mờ hàng ngoài trời outdoor, code P9051 Phú Kim Long, đảm bảo không nhiễm, thu hồi sơn tinh điện 1 lần